Финансови данни за 2019г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет pdfpdf  pdfpdf
Одиторски доклад pdfpdf  pdfpdf 
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf 
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf 
Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК от одитор pdfpdf   
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls 
Програма за добро корпоративно управление pdfpdf   
Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf   
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление pdfpdf   
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД pdfpdf   
Декларация Корпоративно управление pdfpdf  pdfpdf 

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет worddoc   worddoc worddoc   worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls  excelxls 
Вътрешна информация pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf  
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf  
Допълнителна информация pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf 
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf 
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc worddoc   worddoc worddoc 
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls 
Доклад за дейността  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf  
Вътрешна информация към междинен консолидиран финансов отчет   pdfpdf    
Вътрешна информация по чл.7   pdfpdf    
Допълнителна информация към междинен консолидиран финансов отчет   pdfpdf    

 

Нагоре