Финансови данни за 2018 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет pdfpdf  pdfpdf
Одиторски доклад pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  pdfpdf
Доклад за дейността pdfpdf   pdfpdf
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК pdfpdf   pdfpdf
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls 
Програма за добро корпоративно управление pdfpdf   
Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf   
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление pdfpdf   
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД pdfpdf   
Декларация Корпоративно управление pdfpdf   
pdfpdf

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  worddoc   worddoc worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls    pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
 
Вътрешна информация pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf pdfpdf
Допълнителна информация pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf pdfpdf
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc  worddoc  worddoc worddoc
Форми на КФН  pdfpdf excelxls   pdfpdf excelxls   pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Доклад за дейността  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Нагоре