Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас и притежава следните правомощия и компетенции:

 • изменя и допълва Устава на дружеството;
 • увеличава и намалява капитала на дружеството;
 • преобразува и прекратява дружеството;
 • определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;
 • назначава и освобождава регистрирани одитори;
 • одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор;
 • решава издаването на облигации;
 • назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 • освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите;
 • взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
 • приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;
 • решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона и от Устава на дружеството или повдигнати пред него от Съвета на директорите.

Свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА)
Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на дружеството. Право да поискат свикване на ОСА имат и акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5% от капитала на дружеството.
Редовното Общо събрание на акционерите се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Извънредно Общо събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време на годината при наличието на въпроси, които изискват неотложно обсъждане и разрешаване.
Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на „Инфра Холдинг” АД - в гр. София. ОСА се свиква чрез покана, която се публикува в Търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата на събранието. В същия срок поканата и другите материали, свързани с дневния ред на ОСА, се представят в Комисията за финансов надзор, БФБ и пред обществеността. Те са на разположение на акционерите и на електронната страница на „Инфра Холдинг” АД за времето от обявяването на поканата до приключването на общото събрание.
Всяка акция дава право на упражняване на един глас в Общото събрание. Право да гласуват на ОСА имат тези лица, които са вписани като акционери в Централния Депозитар 14 дни преди датата на събранието. Лицата, имащи право да гласуват, могат да присъстват на събранието лично или чрез пълномощник. Пълномощното на представителя трябва да бъде изрично нотариално заверено и отговарящо на нормативните изисквания. „Инфра Холдинг” АД има задължението да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или по електронен път, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Образецът на пълномощно е достъпен и на интернет страницата на дружеството.

Кворум
Съгласно Устава на „Инфра Холдинг” АД, акционерите могат да приемат решения на ОСА, ако притежателите на поне половината от капитала са представени на събранието. Ако кворум не е налице, събранието се отлага и може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни от първоначалната дата. Повторно свиканото Общо събрание може да взема решения, независимо от броя на представените на него акции.

Мнозинство
Мнозинство от 2/3 от представените на Общото събрание акции се изисква за вземането на решения, касаещи изменение или допълнение на Устава на дружеството, увеличаване или намаляване на акционерния капитал, прекратяване на дружеството. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен в случаите, когато законът изисква друго (квалифицирано) мнозинство.

Решения
Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват или са представени всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако Общото събрание реши друго.
Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Дивиденти
Всяка акция дава право на притежателя си право на дивидент, пропорционален на номиналната й стойност, след одобрението на одитирания годишен финансов отчет за съответната финансова година и при взето от Общото събрание на акционерите решение за разпределяне на печалбата. Правото да получи дивидент има всяко лице, вписано в Централния Депозитар като акционер на „Инфра Холдинг” АД на 14-тия ден след датата на ОСА. Централният Депозитар представя на дружеството списък на неговите акционери към тази дата. Вписването на лицата в този списък е единственото условиe да получат дивидент. „Инфра Холдинг” АД е задължено да осигури изплащането на гласуваните на Общото събрание дивиденти в рамките на три месеца от датата на провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които са пропуснали да упражнят това си право в общия петгодишен давностен срок, губят възможността да изискват неговото изплащане.
Разпределянето на печалбата на „Инфра Холдинг” АД под формата на дивиденти е допустимо само по решение на Общото събрание на акционерите и след одобрението на одитирания годишен финансов отчет за съответната финансова година. Дивиденти могат да се изплащат, само ако съгласно одитирания финансов отчет за съответната година балансовата стойност на активите на „Инфра Холдинг” АД, намалена с балансовата стойност на дългосрочните и краткосрочните задължения и с подлежащите на изплащане дивиденти, е не по-малка от сумата от акционерния капитал, фонд “Резервен” и другите фондове, които „Инфра Холдинг” АД е задължено да образува.
Изплащане на дивиденти може да бъде извършено до размера на печалбата за текущата финансова година, плюс неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща задължителния минимум, след приспадане на непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които „Инфра Холдинг” АД е длъжно да образува.

Нагоре