Общо събрание 2014 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - 30.06.2014 г.
материали
 Покана за редовно общо събрание  pdfpdf 
 Публикация на поканата в Търговския регистър  pdfpdf
 Доклад за дейността на одитния комитет  pdfpdf
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите  pdfpdf
 Образец на пълномощно  worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА  pdfpdf 
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.  pdfpdf
 Оповестявания към неконсолидирания годишен финансов отчет   worddoc
 Одиторски доклад към неконсолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Доклад за дейността към неконсолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
 Програма за добро корпоративно управление   pdfpdf
 Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление   pdfpdf
 Информация по Приложение 11 от Наредба 2   pdfpdf
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.   pdfpdf
 Оповестявания към консолидирания годишен финансов отчет   worddoc
 Одиторски доклад към консолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
 Доклад за дейността към консолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
 Проект на Устав    pdfpdf 
CV на предложените нови членове на СД   pdfpdf
Свидетелства за съдимост на предложените нови членове на СД   pdfpdf
Декларациии по чл. 114б, ал.1 ЗППЦК на новите членове на СД   pdfpdf
Политика за определяне на възнагражденията на членовете на СД   pdfpdf
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА   pdfpdf
Нагоре