Финансови данни за 2022 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 

Финансов отчет и приложения към него съгласно Европейски единен електронен формат (ЕЕЕФ/ESEF)                                                          

   
Форми на КФН    

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc worddoc  
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls  
Вътрешна информация pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Допълнителна информация pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc  worddoc  
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Вътрешна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Допълнителна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf pdfpdf  pdfpdf  
Вътрешна информация по Чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП   pdfpdf    

 

Нагоре