Финансови данни за 2016 г.

КМФО

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет pdfpdf  pdfpdf
Одиторски доклад pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  pdfpdf
Доклад за дейността pdfpdf    pdfpdf  
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
Програма за добро корпоративно управление pdfpdf  
Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf   
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление pdfpdf   
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД pdfpdf   
Декларация Корпоративно управление pdfpdf  

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc  worddoc  worddoc  worddoc
Форми на КФН  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
Вътрешна информация  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Доклад за дейността  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Допълнителна информация  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf   pdfpdf  pdfpdf
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf pdfpdf   pdfpdf   pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет   worddoc  worddoc  worddoc  worddoc
Форми на КФН  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
Доклад за дейността  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Нагоре