Общо събрание 2018г.

материали
 Покана за редовно общо събрание pdfpdf  
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf 
 Доклад за дейността на одитния комитет pdfpdf 
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите  pdfpdf
 Образец на пълномощно worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА pdfpdf
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. pdfpdf 
 Оповестявания към неконсолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Одиторски доклад към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Доклад за дейността към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Програма за добро корпоративно управление pdfpdf 
 Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно  управление pdfpdf 
 Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията pdfpdf 
 Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf 
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.  pdfpdf
 Оповестявания към консолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Одиторски доклад към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Доклад за дейността към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
Приет изменен устав  pdfpdf
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППКЦ pdfpdf 
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА pdfpdf

Нагоре