Общо събрание 2021г.

материали
 Покана за редовно общо събрание pdfpdf
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf 
 Доклад за дейността на одитния комите pdfpdf
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите pdfpdf 
 Образец на пълномощно worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА pdfpdf
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. pdfpdf
 Оповестявания към неконсолидирания годишен финансов отчет worddoc
 Одиторски доклад към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Доклад за дейността към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Програма за добро корпоративно управление pdfpdf
 Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно  управление pdfpdf
 Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията pdfpdf 
 Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. pdfpdf 
 Оповестявания към консолидирания годишен финансов отчет worddoc
 Одиторски доклад към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Доклад за дейността към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf  
 Декларация по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Декларация по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК от отговорните лица pdfpdf pdfpdf     
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА pdfpdf 
Нагоре