Общо събрание 2016 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - 29.06.2016 г.
материали
 Покана за редовно общо събрание    pdfpdf 
 Публикация на поканата в Търговския регистър   pdfpdf
 Доклад за дейността на одитния комитет   pdfpdf
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите   pdfpdf
 Образец на пълномощно   worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА   pdfpdf 
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2015 г.   pdfpdf
 Оповестявания към неконсолидирания годишен финансов отчет   worddoc
 Одиторски доклад към неконсолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
 Доклад за дейността към неконсолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
 Програма за добро корпоративно управление   pdfpdf
 Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление   pdfpdf
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията   pdfpdf
 Информация по Приложение 11 от Наредба 2   pdfpdf
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г.   pdfpdf
 Оповестявания към консолидирания годишен финансов отчет   worddoc
 Одиторски доклад към консолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
 Доклад за дейността към консолидирания годишен финансов отчет   pdfpdf
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА
pdfpdf

Нагоре