Финансови данни за 2015 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет  pdfpdf pdfpdf
Одиторски доклад  pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc  worddoc
Доклад за дейността   pdfpdf  pdfpdf
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf
Форми на КФН  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
Програма за добро корпоративно управление  pdfpdf  
Информация по Приложение 11 от Наредба 2  pdfpdf  
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление  pdfpdf  
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД  pdfpdf  

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc  worddoc  worddoc  worddoc
Форми на КФН  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
Вътрешна информация  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Доклад за дейността  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Допълнителна информация  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет  worddoc  worddoc  worddoc  worddoc
Форми на КФН  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls
Доклад за дейността  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf

 


 

Нагоре