Общо събрание 2017г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - 29.06.2017 г.
материали
 Покана за редовно общо събрание pdfpdf
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf
 Доклад за дейността на одитния комитет pdfpdf
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите pdfpdf 
 Образец на пълномощно worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА pdfpdf
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2016 г. pdfpdf
 Оповестявания към неконсолидирания годишен финансов отчет worddoc
 Одиторски доклад към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Доклад за дейността към неконсолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Програма за добро корпоративно управление pdfpdf
 Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно  управление pdfpdf
 Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията pdfpdf
 Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г. pdfpdf
 Оповестявания към консолидирания годишен финансов отчет worddoc
 Одиторски доклад към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf
 Доклад за дейността към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Правила и статут на Одитния комитет pdfpdf
 Декларации по чл.105, ал.5 от ЗНФО pdfpdf
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА
pdfpdf

Нагоре