Финансови данни за 2017 г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 
Финансов отчет pdfpdf  pdfpdf 
Одиторски доклад pdfpdf pdfpdf  
Оповестявания към финансовия отчет pdfpdf  pdfpdf  
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf 
Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf 
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Програма за добро корпоративно управление pdfpdf   
Информация по Приложение 11 от Наредба 2 pdfpdf   
Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно управление pdfpdf   
Доклад за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на СД pdfpdf   
Декларация Корпоративно управление pdfpdf  pdfpdf  

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc   worddoc worddoc  worddoc  
Форми на КФН pdfpdf excelxls   pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Вътрешна информация pdfpdf   pdfpdf pdfpdf  pdfpdf 
Доклад за дейността pdfpdf   pdfpdf pdfpdf  pdfpdf
Допълнителна информация pdfpdf   pdfpdf pdfpdf  pdfpdf 
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf   pdfpdf pdfpdf   pdfpdf 
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc  worddoc worddoc worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls  pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Доклад за дейността pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf  pdfpdf  pdfpdf pdfpdf
Нагоре