Съвет на директорите

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите (СД), който е в състав от трима членове:

 • Антон Божков – председател и изпълнителен член на СД
 • Татяна Димитрова – член на СД
 • Емилия Симеонова – независим член на СД

Членовете на СД се избират от Общото събрание на акционерите с мандат от 5 години. Съветът на директорите притежава следните компетенции, задължения и правомощия:

 • управлява „Инфра Холдинг” АД;
 • приема планове, програми и стратегии за дейността и развитието на дружеството;
 • определя организационно-управленската структура на дружеството и приема другите вътрешно нормативни документи, изискуеми по закон;
 • взема решения за ползване или предоставяне на кредити, както и за даване на гаранции по тях, при спазване на нормативните изисквания;
 • създава, закрива или прехвърля предприятия, дружества или значителни части от тях;
 • взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството, за съществени организационни промени и за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 • създава и заличава клонове на дружеството;
 • взема решения за придобиване и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества и за откриване на представителства в страната и чужбина.
 • взема решения за образуване на парични фондове като определя реда за набирането и разходването им.
 • взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти,
 • придобиване и предоставяне на лицензи при спазване на нормативните изисквания и ограничения;
 • обсъжда и решава всички други въпроси, свързани с управлението на дружеството, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
Нагоре