Общо събрание 2019г.

материали
 Покана за редовно общо събрание pdfpdf
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf 
 Доклад за дейността на одитния комитет  pdfpdf
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите pdfpdf 
 Образец на пълномощно  worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА  pdfpdf
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2018 г.  pdfpdf
 Оповестявания към неконсолидирания годишен финансов отчет  worddoc
 Одиторски доклад към неконсолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Доклад за дейността към неконсолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Програма за добро корпоративно управление  pdfpdf
 Отчет за прилагане на Програмата за добро корпоративно  управление  pdfpdf
 Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията pdfpdf 
 Информация по Приложение 11 от Наредба 2  pdfpdf
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г. pdfpdf 
 Оповестявания към консолидирания годишен финансов отчет worddoc
 Одиторски доклад към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Доклад за дейността към консолидирания годишен финансов отчет pdfpdf 
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППКЦ  pdfpdf
 Декларация по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППКЦ към неконсолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Декларация по чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППКЦ към консолидирания годишен финансов отчет  pdfpdf
 Декларация по чл.107 от ЗКФО  pdfpdf
 Автобиография, Свидетелство за съдимост и Декларация по чл.114б от ЗППКЦ pdfpdf 
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА pdfpdf

 

Нагоре