Борсова информация

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД е публично дружество, чиито акции са допуснати до търговия на Българската фондова борса през 2008 г. със следните параметри на емисията:

  • Емитент: „Инфра Холдинг” АД (Железопътна инфраструктура – холдингово дружество АД-София)
  • Пазар: Неофициален пазар на акции на Българска фондова борса – София АД
  • Борсов код: RA8
  • ISIN код: BG1100004081
  • Размер на емисията: 58 362 963 лева
  • Брой акции: 58 362 963 броя
  • Номинална стойност на една акция: 1 лев
  • Вид на акциите: обикновени, поименни, безналични и свободно прехвърляеми акции с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял
  • Дата на първично публично предлагане: 28.11.2008 г.
Нагоре