Финансови данни за 2021г.

Годишен отчет  Неконсолидиран   Консолидиран 

Финансов отчет и приложения към него съгласно Европейски единен електронен формат (ЕЕЕФ/ESEF)                                                          

pdfpdf pdfpdf
Форми на КФН pdfpdf excelxls excelxls

 

Неконсолидиран междинен отчет I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc worddoc worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Вътрешна информация pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf 
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf 
Допълнителна информация pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf 
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf 
Консолидиран междинен отчет
I-во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие  IV-то тримесечие 
Финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Оповестявания към финансовия отчет worddoc worddoc worddoc worddoc
Форми на КФН pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls pdfpdf excelxls
Доклад за дейността pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Декларации по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Вътрешна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf
Допълнителна информация към междинен консолидиран финансов отчет pdfpdf pdfpdf pdfpdf pdfpdf

 

Нагоре