Уведомление за открити процедури по ликвидация

31 май 2023

Уважаеми Дами и Господа,

 

  В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица,  че относно „ИНФРА АГУА ЕКО“ ЕООД, ЕИК 202047755 и „ИНФРА СЕЙФ РОУДС“ ЕООД, ЕИК 202047716, дружества със 100 % собственост на капитала притежавани от „ИНФРА БИЛДИНГ“ ЕООД, дъщерно на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, са вписани, в ТРРЮЛНЦ, процедури по ликвидация на дружествата.    

Поканите до кредиторите на двете дружества, са вписани на 31.05.2023 год., откогато тече и шестмесечния срок по тяхната ликвидация.

Нагоре