ИНФРА РОУДС ЕООД с нов договор за ремонт на училище, възложен от СТОЛИЧНА ОБЩИНА

07 юни 2019

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД сключи Договор за СМР № СОА19-ДГ55-360/03.06.2019 г. с предмет „Основен ремонт/реконструкция на 113 СОУ (ново113 СУ) „Сава Филаретов“ , бул. „Тодор Александров“ № 117 , район „Илинден“.

Стойността на възложените дейности е 1 951 512.87 /един милион деветстотин петдесет и една хиляди петстотин и дванадесет лева и 87 ст./ лв. без ДДС или 2 341 815.44 /два милиона триста четиридесет и една хиляди осемстотин и петнадесет лева и 44 ст. /лв. с ДДС, а възложител е СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Дейностите по изпълнение на договора са в процес на подготовка.

Нагоре