ИНФРА РОУДС ЕООД, дъщерно дружество на ИНФРА ХОЛДИНГ АД сключи договори за СМР със СТОЛИЧНА ОБЩИНА

06 февр. 2019

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, , дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД сключи два договора за строителни дейности със СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Първият договор за строително монтажни работи е с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”,   уникален номер в Регистъра на АОП 01263-2018-0006

Дейностите по договора са на обща стойност 1 624 599,55 ( един милион шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС и 1 949 519,46 (един милион деветстотин четиридесет и девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) лева, с включен ДДС.

Вторият договор е с предмет "Основен ремонт / реконструкция на Куклен театър бул. „Янко Сакъзов” № 17-19, район „Оборище” и общата му стойност е 429 000.00 лв. /четиристотин двадесет и девет хиляди лева/ без ДДС или 514 000.00 лв. /петстотин и четиринадесет хиляди лева/ с ДДС.

Дейностите по двата договора са в процес на организация и подготовка за изпълнение.

Нагоре