ВиК мрежи и системи за управление на опадъците

ВиК мрежи и системи за управление на опадъците
ВиК мрежи и системи за управление на опадъците
ВиК мрежи и системи за управление на опадъците

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД проектира и изгражда обекти от водния сектор, екологични системи за обработка и управление на отпадъците, газоразпределителни мрежи. Компанията развива следните дейности:

  • Проектиране и изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи
  • Изграждане на пречиствателни станции за питейни води и станции за пречистване на отпадни води
  • Проектиране и изграждане на инсталации за третиране, в т.ч. сепариране, компостиране и преработване на битови отпадъци;
  • Рекултивация и закриване на стари депа за битови отпадъци и изграждане на нови депа за съхранение на отпадъци в съответствие с изискванията за опазване на околната среда
  • Изграждане на газоразпреносни мрежи и газопроводни отклонения
Нагоре