Строителство на сгради и съоръжения

Строителство на сгради и съоръжения
Строителство на сгради и съоръжения
Строителство на сгради и съоръжения
Строителство на сгради и съоръжения

“ИНФРА ХОЛДИНГ” АД успешно реализира проекти в областта на високото строителство, благоустройство на градската среда, обновяване на сгради и обекти – паметници на културата. Основните дейности, които дружеството изпълнява, включват:

  • Строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради
  • Ремонт, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни, обществени и промишлени сгради
  • Консервация и реставрация на културно-исторически обекти от световно и национално значение
  • Проектиране и изграждане на вертикална планировка около сгради и съоръжения
  • Изграждане, реконструкция и модернизация на улично и парково осветление
Нагоре